presentaties_clip_image002presentaties_clip_image004presentaties_clip_image006

Voor het uitvoeren van voorbehouden handelingen is een bevoegdheidsregeling van kracht. De voorbehouden handelingen dienen op deskundige en zorgvuldige wijze te worden verricht, omdat anders onverantwoorde risico’s voor de gezondheid van de patiënt ontstaan. Daarom is in de wet slechts een beperkt aantal beroepsbeoefenaren genoemd die zelfstandig bevoegd zijn om voorbehouden handelingen te verrichten. Wie niet zelfstandig bevoegd is, mag alleen in opdracht en onder voorwaarden een voorbehouden handeling uitvoeren. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan is ook degene die in opdracht een voorbehouden handeling uitvoert bevoegd. De belangrijkste voorwaarde, waaraan altijd voldaan moet worden, is de bekwaamheid van de uitvoerder. Onbekwaam maakt volgend de Wet BIG onbevoegd en dus strafbaar.

Het uitgangspunt van de Wet BIG is dat het handelen op het gebied van de individuele gezondheidszorg, al dan niet beroepsmatig verricht, in principe vrij is. Deze vrijheid geldt niet voor alle handelingen. Bepaalde handelingen die onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van de patiënt meebrengen als ze door ondeskundigen worden uitgevoerd, zijn voorbehouden. De wet heeft een onderscheid gemaakt tussen beroepsbeoefenaren die zelfstandig bevoegd zijn en die niet zelfstandig bevoegd zijn om voorbe3houden handelingen uit te voeren. Wie niet zelfstandig bevoegd is, mag in de opdracht van een zelfstandig bevoegde en onder bepaalde voorwaarden een voorbehouden handeling uitvoeren. Alle anderen is het verboden om deze handelingen uit te voeren, tenzij er sprake is van een noodsituatie.
Wanneer deskundig?
Om een voorbehouden handeling functioneel zelfstandig te mogen uitvoeren, moet een verpleegkundige over de volgende deskundigheid beschikken:
de context van de voorbehouden handeling kunnen beoordelen;
adequaat kunnen reageren;
beschikken over een zekere beoordelings- en beslissingsvrijheid.
Het gaat dus om meer dan het technisch goed uitvoeren alleen.

Injecties:
– subcutaan
– intramusculair
– intraveneus
– het inbrengen van een infuus
Catheterisaties:
– het inbrengen van een blaascatheter
– bij mannen en vrouwen
het inbrengen van een maagsonde
het toedienen van geneesmiddelen via infuus, pomp, kolf of zak
Puncties:
– venapunctie
– hielprik bij neonaten
Ben je bekwaam als je een bijscholing hebt gevolgd?
Deze vraag is niet met een duidelijk ja of nee te beantwoorden.
Natuurlijk kun je niet van bekwaamheid spreken als een handeling die nogal wat consequenties
kan hebben, even in de koffiepauze is uitgelegd. Als de bijscholing met behulp van een gedegen
opleidingsplan en een aanzienlijk aantal uren theorie en praktijk gestalte heeft gekregen zou de
vraag met ja beantwoord kunnen worden. Toetsingscriterium is of je na het volgen van die
bijscholing in staat bent om mogelijke consequenties van de handeling te kunnen overzien.

Onderstaand een opsomming van alle bij ons bedrijf mogelijk scholingen:

•             Darmspoelen
•             Klysma
•             Blaasspoelen
•             Diabetes
•             Intermitterend katheteriseren
•             Intermitterend katheteriseren vrouw
•             Intermitterend katheteriseren man
•             Sondevoeding via PEG katheter
•             PEG katheter verwisselen
•             Suprapubische katheter verwisselen
•             Vitale functies
•             Zuurstof toedienen
•             Zwachtelen onderbenen
•             Wondverzorging
•             Injecteren intramusculair
•             Fraxiparine/heparine injecteren
•             Injecteren subcutaan
•             Decubitus
•             Medicijncursus
•             Bloedglucosewaarden/ketonen bepalen

 Hoe is de scholing opgebouwd:

Details cursus voorbehouden handelingen ‘op maat’

Doel:
De cursisten zijn in staat om voorbehouden handelingen vakkundig uit te voeren.

Doelgroep:
Medewerkers met een diploma in de gezondheidszorg en medewerkers zonder een wettelijk erkende beroepsopleiding in de gezondheidszorg. De Wet BIG geeft hen daarbij de bevoegdheid in opdracht de betreffende handeling te verrichten.

Inhoud:

–              De door u geselecteerde handelingen  b.v.:
–              Injecteren: subcutaan/intramusculair/intraveneus (venapunctie)
–              Stoma verzorging; colostoma
–              Aanbrengen van condoomcatheter
–              Wondverzorging
–              Bloedsuiker prikken en bepalen

–              Theoretische toets en theoretische opdrachten

Duur:
De cursus duurt 2 uur per gekozen onderdeel theorie en praktisch oefenen met een maximum van 6 deelnemers en de toetsing neemt 15 minuten per deelnemer per onderdeel in beslag.

Locatie:
De cursus vindt plaats op een door u aangegeven locatie.

slogan