Basis opleiding BHVBHV hesje

Bedrijfshulpverlening (BHV) is een soort interne hulpdienst binnen organisaties (die in Nederland gevestigd zijn); bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn daartoe opgeleide werknemers, die hulp bieden bij calamiteiten. Bedrijfshulpverlening is bedoeld om tijdens situaties die gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid, letsel en schade van werknemers en derden zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening zijn:

verlenen van Eerste hulp bij Ongelukken (EHBO);
beperken en het bestrijden van een beginnende brand;
voorkomen en beperken van ongevallen;
in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw;
alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.
De taak is vooral: erger voorkomen. Als de deskundigheid en de hulpmiddelen van de bedrijfshulpverleners niet toereikend zijn – bijvoorbeeld bij een grote brand – moeten ze hulp van buiten inroepen, zoals brandweer en ambulance. In de tussentijd moeten de bedrijfshulpverleners zelf doen wat mogelijk is om gevaar en letsel te beperken.

Wetgeving
Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening verplicht voor elk bedrijf in Nederland. In de Arbowet en het Arbobesluit staan alle wettelijke eisen beschreven waaraan bedrijfshulpverlening moet voldoen.

In het Arbobesluit staan normen over het minimale aantal aanwezige bedrijfshulpverleners in een bedrijf. Bij het bepalen van het aantal BHV’ers kan een 2% norm van het als vuistregel worden gehanteerd. Dat wil zeggen steeds 1 BHV’er per 50 aanwezige werknemers (wettelijk minimum). Maar ook bij 1 medewerker dient deze medewerker een geldig BHV certificaat te hebben. Bij elke aanwezige boven de 1000 kan gedacht worden aan een 1% norm (1 op de 100). Afhankelijk van de factoren (vakantie, ziekte, doorstroom, nieuwe baan etc) moet nagegaan worden of er meer bedrijfshulpverleners dan de minimum aantallen noodzakelijk zijn(bijvoorbeeld drie BHV’ers per vijftig werknemers). Steeds moet worden gelet op een volledige vervulling van alle BHV-taken, ook bij vervanging en specialisatie.

Als een bedrijf veel bezoekers heeft (zoals een warenhuis of bioscoop) betekent dat dat er meer bedrijfshulpverleners ingezet zullen moeten worden om het bedrijf efficiënt te kunnen ontruimen. Ook bij bedrijven of instellingen met bewoners die zichzelf mogelijk niet kunnen redden, zoals kinderen, bejaarden, patiënten, of gehandicapten, is het minimumaantal bedrijfshulpverleners veelal niet voldoende.

Per 1 januari 2007 is de ARBO wet mbt BHV herzien:

In organisaties met maximaal 25 werknemers mag de werkgever zelf als preventiemedewerker optreden. In de huidige wet mag dat alleen in een bedrijf met niet meer dan 15 werknemers. De werkgever moet de BHV-organisatie afstemmen op de aard, grootte en specifieke risico’s van zijn bedrijf. De werkgever kan zelf de BHV-taken op zich nemen, maar moet wel ten minste één werknemer aanwijzen die hem vervangt bij afwezigheid.

Kenmerken Bedrijfshulpverlener

In principe kan elke werknemer bedrijfshulpverlener worden. Belangrijke kenmerken voor een bedrijfshulpverlener zijn echter: Aanwezigheid: een bedrijfshulpverlener moet zo snel mogelijk (binnen 3 à 4 minuten) ter plaatse kunnen zijn;
Functie: het kan handig zijn om medewerkers die al een taak hebben bij een ongeval – de telefoniste die de brandweer of ambulance moet bellen, de portier die de slagboom moet openen – bij de bedrijfshulpverlening te betrekken;
Persoonlijkheid: doortastendheid, improvisatietalent en stressbestendigheid zijn van groot belang. Het is de menselijke factor die mede bepaalt of de bedrijfshulpverlening aan het doel voldoet;
Opleiding: de overheid heeft samen met de belanghebbenden een opleidingsprofiel voor bedrijfshulpverleners ontwikkeld.

BHV Kennis van gebouw        BHV opvang hulpdiensten                BHV aanwijzingen        BHV begeleiding       BHV Brand
Gebouw kennis           Opvang hulpdiensten        Aanwijzingen               Begeleiden        Beginnende Brand Blussen

Het opzetten van bedrijfshulpverlening

De Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PV) heeft instemmingsrecht bij het organiseren van de bedrijfshulpverlening.

Er dient een ontruimingsplan voor calamiteiten opgesteld te worden. In dit plan worden de taken en verantwoordelijkheden omschreven en de procedures die gevolgd moeten worden in geval van een calamiteit. Naarmate de bedrijfsomvang groter is, zijn meer mensen verantwoordelijk voor een goede afloop. Hun acties moeten worden gecoördineerd en moeten precies aansluiten op die van anderen, ook buiten het bedrijf.

Voor een geslaagde bedrijfshulpverlening is goede communicatie van groot belang. Niet alleen tussen hulpverleners onderling, maar ook binnen de organisatie. Alle werknemers moeten weten wie bedrijfshulpverlener is en waar zij bereikbaar zijn, wat de ontruimingsprocedures en vluchtwegen zijn in geval van een calamiteit. Deze informatie wordt veelal door een BHV-coördinator bijgehouden en verstrekt, deze zorgt er tevens voor dat alle BHV’ers een geldig diploma hebben.

Organisatie van bedrijfshulpverlening

Een BHV-organisatie binnen een bedrijf kent meestal de volgende functies:

Hoofd BHV (geeft leiding aan de BHV-organisatie)
Plaatsvervangend Hoofd BHV (vervangt Hoofd BHV bij afwezigheid, en is meestal een van de ploegleiders BHV)
Coördinator BHV (zorgt voor een goed georganiseerde en getrainde BHV-organisatie, waaronder opleidingen, diploma’s, materiaal (geldigheid), oefeningen, calamitaiten- en evacuatieplan, etc.
Ploegleider BHV (leidt tijdens een calamiteit een ploeg van BHV’ers en ontruimers)
BHV’er (verleent eerste hulp, blust beginnende branden)
Ontruimer (ontruimt een (deel)verdieping, controleert op achterblijvers, en meldt deze bij het Hoofd BHV)

Hoofd BHV
is de eerste die op de hoogte wordt gesteld van een incident of calamiteit
bepaalt of en zo ja, welke inzet gedaan gaat worden
alarmeert en communiceert met professionele hulpverleners als brandweer, politie en ambulance
adviseert en legt verantwoording af aan de directie (zie coördinator BHV)
zorgt voor voldoende BHV’ers en ontruimers in de organisatie (kan ook bij de coördinator BHV liggen)
zorgt ervoor dat hij/zij goed getraind en opgeleid is
zorgt ervoor dat de ploegleiders, BHV’ers en ontruimers goed getraind en opgeleid zijn (zie coördinator BHV)
zorgt voor (herhalings)cursussen (EHBO, brandbestrijding, communicatie) (zie coördinator BHV)
zorgt voor oefeningen (droogoefeningen, EHBO oefeningen, pandverkenning) (zie coördinator BHV)
zorgt ervoor dat de directie een ontruimingsoefening organiseert (zonder dat het Hoofd BHV zelf op de hoogte is van het exacte tijdstip) (zie coördinator BHV)
zorgt voor voldoende materiaal (brandblussers, EHBO kasten, EHBO koffers, dekens, AED’s) (zie coördinator BHV)

Coördinator BHV
adviseert de directie
zorgt samen met het hoofd voor voldoende BHV’ers en ontruimers in de organisatie
zorgt ervoor dat het hoofd BHV, de ploegleiders, BHV’ers en ontruimers goed getraind en opgeleid zijn
zorgt voor (herhalings)cursussen (EHBO, brandbestrijding, communicatie)
zorgt voor oefeningen (droogoefeningen, EHBO oefeningen, pandverkenning
zorgt ervoor dat de directie een ontruimingsoefening organiseert (zonder dat het Hoofd BHV op de hoogte is van het exacte tijdstip)
zorgt voor voldoende materiaal (brandblussers, EHBO kasten, EHBO koffers, dekens, AED’s)

Ploegleider BHV
wordt ingezet door het Hoofd BHV
communiceert met het Hoofd BHV
zorgt dat alle BHV’ers en ontruimers uit de ploeg elkaar goed kennen
zorgt dat alle BHV’ers de ploegverzamelplaats kennen
volgt bij een inzet de orders van het Hoofd BHV op en geeft regelmatige statusrapportages
stuurt de BHV’ers van de ploeg aan bij een incident

BHV er
verleent EHBO bij een incident
volgt bij een inzet de orders van de ploegleider op
let primair op eigen veiligheid

slogan